Näkökulma raskaan liikenteen vihreään siirtymään: Muutos tapahtuu, mutta kenen ehdoilla?

Näkökulma raskaan liikenteen vihreään siirtymään, Juha-Pekka Pietilä

Raskaan liikenteen vihreä siirtymä on tavaraliikenteen toimijan näkökulmasta hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtainen aihe. Se puhututtaa ja herättää keskustelua useiden sidosryhmien keskuudessa. Tämän artikkelin takana on Tavarataksin kehityspäällikkö Juha-Pekka Pietilä, joka käsittelee aihetta omasta sekä yrityksen näkökulmasta.

Tavarataksi, Liikenteen vihreä siirtymä

Vastuullisuus, ympäristöarvot sekä päästöjen vähentäminen on määritelty jo lähes jokaisen valtion sekä suuryrityksen strategiaan. Näiden tavoitteluun liittyy vahvasti myös maanteiden tavaraliikenne. Mikäli raskaan liikenteen fossiilittomuus olisi kaikkien toimijoiden näkökulmasta haasteetonta, tapahtuisi vihreä siirtymä hyvin jouhevasti myös tavaraliikenteessä. Vihreä siirtymä on nostanut esiin lukuisia kysymyksiä, eikä muutos tapahdu hetkessä.

Mitä liikenteen vihreällä siirtymällä konkreettisesti tavoitellaan?

Juha-Pekka Pietilä
Tavarataksin kehityspäällikkö Juha-Pekka Pietilä

Hallituksen tekemä periaatepäätös päästövähennyskeinoista toukokuussa 2021 antoi ponnahduksen raskaan liikenteen vihreälle siirtymälle sekä tieliikenteen päästöjen vähentämiselle. Fossiilittoman liikenteen suunnitelmaan on tällä päätöksellä määritelty tavoitteeksi liikenteen päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 ja päästöjenpudottaminen nollaan 2045 mennessä. Vertailulukuna tavoitteelle ovat vuoden 2005 liikenteen hiilidioksidipäästöt. Toimenpiteitä on kohdistettu Suomessa etenkin tieliikenteeseen, sillä peräti 95 prosenttia liikenteen päästöistä on peräisin tieliikenteestä.

Mitä raskaan kaluston tavoitteisiin tulee, vuodelle 2030 Suomessa tavoitellaan noin 4 600 sähkökäyttöistä sekä 6 200 kaasukäyttöistä linja- ja kuorma-autoa. Lisäksi päästövähennysten täyttymiseksi tavoitellaan raskaan kaluston sähkölatausinfran rakentumista sekä kaasutankkausverkoston merkittävää parannusta. Tällä hetkellä valtaosa raskaan kaluston kilometreistä ajetaan dieselpolttoaineella – myös Tavarataksilla.

Vihreän siirtymän rohkeat tavoitteet ottavat aikansa ja herättävät kysymyksiä

Vihreän siirtymän tavoitteet tieliikenteeseen ovat kunnianhimoisia, mutta mahdollisia toteuttaa. Raskaan liikenteen vihreää siirtymää jarruttavat vaadittavien investointien suuri kokoluokka, heikohko akkuteknologia ja puutteellinen infra sekä tutkimustiedon puute. Vaikka tavoitteet olisivat lopulta yhtenevät, on osapuolia useita ja niin myös vihreään siirtymään liittyviä kysymyksiä:

Mitkä ovat eri ratkaisujen vaikutukset, kustannukset ja mahdolliset esteet kuljetusyritysten, energia- ja verkkoyhtiöiden, yhteiskunnan sekä tietysti asiakasyritysten näkökulmasta?

Joihinkin kysymyksiin on jo kiistattomat vastaukset, mutta kokonaisvaltaisesti tieto on vielä hyvin ohkaista suhteutettuna investointien ja tavoitellun siirtymän kokoluokkaan.

Kuljetusyrityksen edustajana voin tällä hetkellä mainita kalustoinvestointien korkeiden kustannusten olevan raskaan liikenteen vihreää siirtymää yksi eniten jarruttavista tekijöistä. Tällä hetkellä esimerkiksi sähköinen kolmiakselinen kuorma-auto maksaa noin 200–250 % enemmän kuin vastaava dieselkäyttöinen.

Tämän tiedon valossa voidaankin pohtia:

Kuinka paljon kuljetusyritykset ovat kyvykkäitä investoimaan fossiilittomaan kalustoon ja toisaalta, kuinka paljon enemmän asiakkaat ovat valmiita maksamaan fossiilittomista kuljetuksistaan sekä miten tavoitteet asettaneen valtion tulisi osallistua tähän yhtälöön?

Toinen kysymys koskee kaluston hyötyjä ja käytettävyyttä:

Kuinka suuri osuus kuljetuksista kannattaa, on järkevä tai ylipäätään mahdollista toteuttaa sähköisillä tai muutoin fossiilittomilla ajoneuvoilla? Kuinka nopeasti akkuteknologia kehittyy ja sähköisille kuorma-autoille välttämätön latausverkosto saadaan rakennettua?

Kolmantena seikkana pitää arvioida vaihtoehtoisia päästöjä:

Kuinka paljon päästötavoitteiden toteuttaminen lopulta pienentää elinkaaripäästöjä ja kuinka nämä näyttäytyvät yhteiskunnan, kuljetusyritysten tai asiakasyritystemme kokonaispäästöissä?

Liikenteen vihreän siirtymän kustannusten jakautuminen ei ole vielä linjassa

Tavarataksin näkökulmasta voidaan todeta, että useat yritykset näkevät vihreät arvot hyvin tärkeinä ja kokevat raskaan liikenteen olevan keskeinen osa heidän vastuullisuuspolkuaan. Myös Tavarataksilla näemme vastuullisuuden hyvin tärkeänä liiketoimintamme ajurina. Myös monet asiakkaamme ovat iloksemme valmiita maksamaan hieman enemmän hiilineutraaleista kuljetuksistaan.

Kuljetusliikkeen investointien kokoluokkaan suhteutettuna kysymys on kuitenkin edelleen siitä, ovatko asiakkaat lopulta valmiita maksamaan oikeasti ja riittävästi esimerkiksi puhtaasti uusiutuvalla sähköenergialla tapahtuvista kuljetuksista? Näkemyksemme mukaan kuljetusliikkeen investoinnin hinta suhteessa siitä maksettavaan korvaukseen ei ole tämänhetkisiin investointeihin peilattuna täysin linjassa.

Nyt saatavilla olevalla fossiilittomalla kalustolla, esimerkiksi sähköisen kolmiakselisen kuorma-auton akulla, on realistista ajaa noin 200–250 km. Se riittää toimintaedellytyksiltään vain osaan Tavarataksin ajoista – vaikkapa paikallisiin jako- ja noutoreitteihin. Kun lataustarvetta on kesken päivää, on siihen hyvin vähän mahdollisuuksia nykyisellä latausverkostolla.

Tavarataksin päästöttömät täyssähköiset pakettiautot
Keväästä 2022 alkaen Tavaratksi on liikennöinyt kahdella täyssähköisellä pakettiautolla.

Kuljetusliikkeen vihreässä siirtymässä elinkaaren kokonaispäästöihin merkittävästi vaikuttava tekijä on kaluston käyttöikä. Nykyisestä fossiilittomasta kalustosta ei ole vielä ehtinyt kertyä selkeää dataa, kuinka pitkään sähköiset kuorma-autot pysyvät työkykyisinä. Tutkimustiedon puute nousee siis jälleen esille näin merkittäviä investointeja suunniteltaessa.

Tulevaisuus on vihreä – Tavarataksilta Päästötön-palvelutuote

Tavarataksi Finlandin edustajana voin ylpeänä mainita, että olemme vihreässä siirtymässä vahvasti mukana. Olemme panostaneet vaihtoehtoisiin toimintamalleihin ja tällä hetkellä meillä on liikenteessä kaksi täyssähköistä pakettiautoa. Tavarataksi on myös kumppaniyrityksenä Lahden seudun sähköisen liikenteen klusterissa.

Tavarataksi Finland, Päästötön
Päästötön – Kohti vihreää tulevaisuutta

Kaikkein näkyvimpänä edistysaskeleena, olemme kehittäneet kasvaneeseen kysyntään Päästötön-konseptin. Tällä hetkellä meillä on suunnitteilla muutaman asiakkaan kanssa myös täyssähköisten kuorma-autojen käyttöönotto paikalliseen tavaran jako- ja noutoliikenteeseen. 

Tulevaisuus on joka tapauksessa vihreä ja Tavarataksi on mukana raskaan liikenteen vihreässä siirtymässä.

Juha-Pekka Pietilä
Kehityspäällikkö, Tavarataksi Finland

Ota yhteyttä Tavarataksin palvelevaan henkilöstöön tai täytä tilauslomake!

AjankohtaistaVastuullisuus